MEER SPORT VOOR MINDER GELD / GRATIS PROEFWEEK

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding en Peak Fit-pas

 1. Aanmelding als lid van Peak Fit-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Of een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.peakfit.nl). Het lidmaatschap vangt aan vanaf de ingevulde ingangsdatum lidmaatschap op het inschrijf formulier. Door het inschrijfformulier te ondertekenen verklaart het lid akkoord te gaan met de overeenkomst, algemene voorwaarden en de huisregels bij Peak-fit te zullen naleven.
 2. Tijdens het eerste bezoek aan Peak Fit ontvangt het lid de Peak Fit-pas. De Peak-fit pas blijft te allen tijde eigendom van Peak Fit.
 3. Inschrijving kost éénmalig € 15,-.
 4. Voor de Peak Fit-pas moet € 5,- borg betaald worden (per 1 oktober 2013). Bij opzegging wordt de borg terugbetaald.
 5. Uitsluitend op vertoon van een geldige Peak Fit-pas krijgt een lid toegang tot de trainingsruimte. Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar, die in bezit zijn van een Peak Fit-pas, kunnen uitsluitend onder begeleiding trainen.
 6. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Peak Fit de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Peak Fit.
 7. De pashouder blijft altijd aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Peak Fit-pas is persoonsgebonden. De pas is niet overdraagbaar.
 8. Bij verlies of diefstal of anderszins kwijt raken van de Peak Fit-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 5,- aan de balie van Peak Fit worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Peak Fit kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Een lidmaatschap bij Peak Fit wordt aangegaan voor de duur van een jaar, half jaar of kwartaal vanaf de ingangsdatum, met een stilzwijgende verlenging van telkens een maand.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf contant of via automatische incasso per maand.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook (bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo, stornering, etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Wanneer ook deze incasso niet mogelijk is of bij onrechtmatig storneren van de contributie, ontvangt u een herinnering en krijgt u alsnog de gelegenheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen aan de balie van Peak Fit. Indien de betaling alsnog uitblijft ontvangt u een ingebrekestelling en wordt er € 6,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien het lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Peak Fit is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 5. De Peak Fit-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Peak Fit worden geweigerd. Peak Fit is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. Peak Fit behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Minimaal drie maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Trainingstijden

 1. Peak Fit behoudt zich het recht voor om trainingstijden te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Peak Fit, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4: Beëindigen

 1. Het lid kan haar/zijn lidmaatschap uitsluitend beëindigen door middel van een uitschrijf formulier in te vullen die verkrijgbaar is aan de balie van Peak Fit.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 3. Na het aflopen van het jaar, half jaar of kwartaal abonnement is er een opzegtermijn van één maand. Indien er voor het beëindigen van de contractperiode niet op tijd is opgezegd behoudt Peak Fit zich het recht voor het voor de daarop volgende maand ingehouden bedrag te behouden.
 4. Peak Fit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contract periode vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten bij Peak Fit, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Zowel Peak Fit als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Zowel Peak Fit als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 4. In het pand zijn camera’s geplaatst voor u en onze veiligheid. Er wordt geen gebruikt van de camera live en/of van de opname, mits er onregelmatigheden zijn voorgevallen.

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Peak Fit en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Peak Fit staan op de website www.peakfit.nl en zijn bij de balie van Peak Fit op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Peak Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Peak Fit, worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Peak Fit is gevestigd.